Byggereglement

1.      Definisjoner:

·        Med vogn menes campingvogn, husvogn og bobil.

·        Med mobil konstruksjon menes vogn som lett kan flyttes med traktor, bil e.l., telt og fortelt.

·        Med fast konstruksjon menes alle vogner som ikke regnes som mobil konstruksjon, og i tillegg terrasser og tilbygg. For eksempel husvogner.

·        Med campingenhet menes vogn med terrasse og tilbygg.

·        Med terrenggulv menes en konstruksjon hvor ferdig gulv ikke er høyere enn 50 cm over gjennomsnittlig terrengnivå.

·        Med terrasse menes en konstruksjon som er høyere enn 50 cm over gjennomsnittlig terrengnivå, er ikke lengre tillatt på nybygg.

·        BYA = bebygd areal. Areal (målt utvendig) på vogn, inkl. eventuelt tilbygg og terrasse.

2.      Eventuelle tilbygg skal være prefabrikkerte elementbygg med minimum brannklasse EI15 og kun med brannhemmende skum som isolasjonsmateriale,. Disse skal stå langsetter vogna, og skal ikke være lengre enn vogna. De kan være maks. 4 m dybde, og tilpasses høyden på vogna.

3.      Terrenggulv skal være slå lavt som mulig og maks. 80 cm på høyeste punkt i fremkant, målt fra terreng til ferdig gulv. Maks. 70 m2. Mindre terrenginngrep opp til 80 cm er tillatt. Terrenginngrep ifm. terrenggulv skal være reversible, sprenging og støping er ikke tillatt.

4.      På terrasser og terrenggulv kan det bygges rekkverk, levegg eller en kombinasjon av disse. Det kan bygges opp til 10m levegg i opp til 1,8m høyde. Alt over 1 m høyde være av glass omrammet av aluminium, stål e.l. Rekkverk skal ikke være høyere enn 1 m.

5.      For campingenhet med BYA til og med 65m2 skal faste konstruksjoner ikke settes opp nærmere enn 6 m. Mobile konstruksjoner og konstruksjoner med brannklasse EI15 eller bedre kan ligge nærmere neste campingenhet, men ikke nærmere enn 3 meter.

6.      For campingenheter med BYA over 65 m2 skal faste konstruksjoner ikke settes opp nærmere andre faste konstruksjoner enn 8 meter. Mobile konstruksjoner og konstruksjoner med brannklasse EI15 eller bedre kan ligge nærmere neste campingenhet, men ikke nærmere enn 5 meter.

7.      Campingenheten skal ha et helhetlig farge- og materialvalg slik at den fremstår som en enhet, og skal være tilpasset natur- og kulturmiljøet.

8.      Tiltak som er regnet som fast konstruksjon er søknadspliktig til Tysvær Kommune. Søknadsskjema finnes på www.sandvikcamping.no eller fås av utleier.

9.      All byggevirksomhet skal avklares med utleier.

Der du kan nye livet……