Velforeningens Vedtekter

§1       FORMÅL

1.1.           Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og å arbeide for et godt og sosialt miljø på Sandvik Camping.

1.2.           Foreningen skal arbeide for et godt og tillitsfullt samarbeid med eierne av campingplassen.

1.3.           Foreningens styre kan samarbeide med andre velforeninger i saker av felles interesse.

1.4.           Foreningen kan ivareta campingplassens interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. Velforeningens styre kan i den forbindelse innhente nødvendige opplysninger fra offentlige instanser.

§2       MEDLEMSKAP

2.1             Enhver som har fast plass på campingplassen er medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må betale den til enhver tid gjeldende kontingent. Dette gjelder alle nye kontrakter f.o.m. 25.august 2007.

2.2             Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.

2.3             Det kan kun avgis en stemme på hver medlemskontingent (på hver plass).

2.4             Medlemmer som handler i strid med velforeningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens omdømme, kan ekskluderes. Avgjørelsen må i så fall godkjennes av årsmøtet.

§3       KONTINGENT

3.1             Medlemskontingenten er kr. 200,- per. år.  Årsmøtet kan endre kontingenten etter forslag.

3.2             Kontingenten innkreves av velforeningen omtrent samtidig med plassleie.

3.3             Ved fraflytting refunderes ikke innbetalt kontingent.

§4       ÅRSMØTET

4.1             Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet.

4.2             Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av september måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjengjøres med minst 3 ukers varsel. Eventuelle forslag må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet.

4.3              Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøte.

4.4             Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

4.5             Årsmøtet skal behandle:

4.5.1                Valg av en dirigent til å lede årsmøtet og en referent

4.5.2                Årsmelding

4.5.3                Revidert regnskap

4.5.4                Innkomne forslag

4.5.5                Planer for kommende år eventuelt med budsjett

4.5.6                Valg av nytt styre som består av:

Leder  (1 år)

Nestleder  (2 år)

Kasserer (2 år)

Sekretær (2 år)

2 varamedlemmer til styret

1 revisor

Valgkomite –

o   Ett av varamedlemmene i styret er leder

o  1 medlem

Arrangementskomite –

o  Ett av varamedlemmene i styret er leder

o  3 medlemmer

4.5.7                Leder velges for  1 år om gangen

4.5.8                Styremedlemmer velges for to år om gangen.

4.5.9                Ved første valg velges sekretær for 1 år deretter for 2 år om gangen, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisor velges for ett år om gangen.  Samtlige kan gjenvelges.

4.5.10            Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

4.5.11           Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag til verv. Bare foreslåtte kandidater kan føres på stemmeseddelen.

4.6             Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 20%  av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte. Det er kun forslag som forårsaker dette årsmøtet som skal behandles.

4.7             Ved eventuell oppløsning av velforeningen skal eiendelene overdras til et veldedig formål.

§5       MEDLEMSMØTE

5.1      Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 14 dager forut.

§6       STYRET

6.1              Velforeningen ledes av et styre som er foreningens sverste myndighet mellom årsmøtene. Varamedlemmene innkalles også.

6.2              Styrets oppgaver:

6.2.1           Iverksetter årsmøtets vedtak og bestemmelser.

6.2.2           Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.

6.2.3           Forvalte velforeningens eiendeler.

6.2.4           Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

6.2.5           Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.

6.3              Styremøter holdes når leder bestemmer det eller et flertall av styret forlanger det

6.4              Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøter. Styrets vedtak skal protokollføres, likså alle dissenser som forlanges protoført.

6.5              Nestleder skal følge opp alle planlagte arrangementer sammen med leder av arrangementskomiten.

6.6              Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet.

6.7             Styret er beslutningdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede ved styremøte.

6.8             Styremøter ledes av leder eller i dennes fravær nestleder.

6.9             Styrebesluttninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbelstemme

§7       VEDTEKTSENDRINGER

7.1             Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Evenutelle endringer trer i kraft urniddelbart.

.2             Vedtektene er sist revidert 25. August 2007.

Der du kan nye livet……